Search
Close this search box.
bộ bài ayato bốc hơi

Bộ Bài Ayato (Bốc Hơi)

Đây là cách Build bộ bài Ayato (Bốc Hơi) cho Bennett, Fatui – Người Xử Lý Nợ Hoả và Kamisato Ayato trong Thất Thánh Triệu Hồi Genshin Impact. Chúng tôi có một danh sách tất cả các thẻ nhân vật và thẻ hành động cho Bộ bài Ayato (Bốc Hơi) và hướng dẫn về cách chơi bộ bài!

Cách Build Bộ Bài Ayato (Bốc Hơi)

Thẻ Nhân Vật

thẻ bài kamisato ayato
Kamisato Ayato
thẻ bài Bennett
Bennett
Fatui - Người Xử Lý Nợ Hỏa
Fatui - Người Xử Lý Nợ Hỏa

Thẻ Hành Động

Bàn Luận Chiến Lược
Bàn Luận Chiến Lược x2
Thời Gian Thay Ca
Thời Gian Thay Ca x2
Đồng Đội Tốt Nhất!
Đồng Đội Tốt Nhất! x2
Thuật Vôi Trắng
Thuật Vôi Trắng x1
Hoa Tai Con Bạc
Hoa Tai Con Bạc x2
Cứ Giao Cho Tôi!
Cứ Giao Cho Tôi! x1
Paimon
Paimon x2
Katheryne
Katheryne x2
Liben
Liben x2
Thường Cửu Gia
Thường Cửu Gia x2
Liu Su
Liu Su x2
Bổn Đại Gia Chưa Thua Đâu!
Bổn Đại Gia Chưa Thua Đâu! x2
Một Ném Càn Khôn
Một Ném Càn Khôn x2
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Hỏa Giao Thoa
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Hỏa Giao Thoa x2
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Hỏa Nhiệt Tình
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Hỏa Nhiệt Tình x2
Tiên Nhảy Tường
Tiên Nhảy Tường x2