Search
Close this search box.
bộ bài frozen

Bộ Bài Frozen

Đây là cách Build bộ bài Mona, Ganyu và Ayaka trong Thất Thánh Triệu Hồi Genshin Impact. Chúng tôi có một danh sách tất cả các thẻ nhân vật và hành động cho bộ bài và hướng dẫn về cách chơi bộ bài!

Cách Build Bộ Bài Frozen

Thẻ Nhân Vật

thẻ bài Mona
Mona
thẻ bài ganyu
Ganyu
thẻ bài Kamisato Ayaka
Kamisato Ayaka

Thẻ Hành Động

Mũ Đượm Rượu
Mũ Đượm Rượu x1
Tiếng Vọng Băng Vỡ Tuyết Rơi
Tiếng Vọng Băng Vỡ Tuyết Rơi x1
Dũng Sĩ Trong Băng Giá
Dũng Sĩ Trong Băng Giá x1
Trái Tim Trầm Luân
Trái Tim Trầm Luân x1
Bàn Luận Chiến Lược
Bàn Luận Chiến Lược x2
Đồng Đội Tốt Nhất!
Đồng Đội Tốt Nhất! x2
Khi Hạc Quay Về
Khi Hạc Quay Về x2
Cứ Giao Cho Tôi!
Cứ Giao Cho Tôi! x2
Paimon
Paimon x1
Timmie
Timmie x2
Liben
Liben x2
Liu Su
Liu Su x2
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Băng Giao Thoa
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Băng Giao Thoa x2
Tửu Trang Dawn
Tửu Trang Dawn x2
Bến Cảng Liyue
Bến Cảng Liyue x2
Lời Chúc Kanten Senmyou
Lời Chúc Kanten Senmyou x2
Tiên Tri Chìm Đắm
Tiên Tri Chìm Đắm x2
Kiếm Tế Lễ
Kiếm Tế Lễ x1