Search
Close this search box.
bộ bài mona

Bộ Bài Mona

Đây cách build bộ bài Mona, Xiangling, Chongyun trong Thất Thánh Triệu Hồi Genshin Impact. Chúng tôi có một danh sách tất cả các thẻ nhân vật và hành động cho bộ bài Mona và hướng dẫn về cách chơi bộ bài!

Cách Build Bộ Bài Mona

Thẻ Nhân Vật

thẻ bài Xiangling
Xiangling
thẻ bài Mona
Mona
thẻ bài Chongyun
Chongyun

Thẻ Hành Động

Nón Ma Nữ Lo Lắng
Vương Miện Kẻ Lưu Đày x1
Vương Miện Kẻ Lưu Đày
Vương Miện Kẻ Lưu Đày x2
Bàn Luận Chiến Lược
Bàn Luận Chiến Lược x2
Dũng Sĩ Trong Băng Giá
Dũng Sĩ Trong Băng Giá x1
Tian Miệng Sắt
Tian Miệng Sắt x2
Khi Hạc Quay Về
Khi Hạc Quay Về x1
Timmie
Timmie x2
Liben
Liben x2
Liu Su
Liu Su x2
Thường Cửu Gia
Thường Cửu Gia x2
Tiên Nhảy Tường
Tiên Nhảy Tường x2
Bánh Hoa Sen
Bánh Hoa Sen x2
Máy Biến Đổi Tham Số
Máy Biến Đổi Tham Số x2
Quần Ngọc Các
Quần Ngọc Các x2
Hơi Thở Bình Yên
Hơi Thở Bình Yên x2
Mảnh Chương Tế Lễ
Mảnh Chương Tế Lễ x1
Đường Cùng Của Sói
Đường Cùng Của Sói x1