Search
Close this search box.
bộ bài sinh trưởng

Bộ Bài Sinh Trưởng

Đây cách build bộ bài Fischl, Collei và Keqing (Sinh Trưởng) Thất Thánh Triệu Hồi Genshin Impact. Chúng tôi có một danh sách tất cả các thẻ nhân vật và hành động cho bộ bài Sinh Trưởng và hướng dẫn về cách chơi bộ bài!

Cách Build Bộ Bài Sinh Trưởng

Thẻ Nhân Vật

thẻ bài Fischl
Fischl
thẻ bài Collei
Collei
thẻ bài keqing
Keqing

Thẻ Hành Động

Vương Miện Của Nguyệt Quế
Vương Miện Của Nguyệt Quế x1
Như Sấm Thịnh Nộ
Như Sấm Thịnh Nộ x1
Bàn Luận Chiến Lược
Bàn Luận Chiến Lược x2
Đồng Đội Tốt Nhất!
Đồng Đội Tốt Nhất! x2
Vương Miện Gọi Sét
Vương Miện Gọi Sét x1
Một Ném Càn Khôn
Một Ném Càn Khôn x1
Wagner
Wagner x1
Timmie
Timmie x2
Katheryne
Katheryne x1
Liben
Liben x2
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Lôi Giao Thoa
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Lôi Giao Thoa x2
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Lôi Mạnh Mẽ
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Lôi Mạnh Mẽ x2
Bánh Khoai Tây Mondstadt
Bánh Khoai Tây Mondstadt x2
Quần Ngọc Các
Quần Ngọc Các x1
Đại Giáo Đường Tây Phong
Đại Giáo Đường Tây Phong x1
Tửu Trang Dawn
Tửu Trang Dawn x1
Ác Điểu Nuốt Sao
Ác Điểu Nuốt Sao x2
Sự Trừng Phạt Sấm Sét
Sự Trừng Phạt Sấm Sét x1
Bến Cảng Liyue
Bến Cảng Liyue x1
Thư Viện Đội Kỵ Sĩ
Thư Viện Đội Kỵ Sĩ x1
Lá Khẽ Bay Nghiêng
Lá Khẽ Bay Nghiêng x1
Cung Tế Lễ
Cung Tế Lễ x1
Phong Ưng Kiếm
Phong Ưng Kiếm x1