Search
Close this search box.
bộ bài tighnari sinh trưởng

Bộ Bài Tighnari Sinh Trưởng

Đây là cách Build bộ bài Tighnari Sinh Trưởng cho Keqing, Fischl và Tighnari trong Thất Thánh Triệu Hồi Genshin Impact. Chúng tôi có một danh sách tất cả các thẻ nhân vật và thẻ hành động cho Bộ bài Tighnari Sinh Trưởng và hướng dẫn về cách chơi bộ bài!

Cách Build Bộ Bài Tighnari Sinh Trưởng

Thẻ Nhân Vật

thẻ bài tighnari
Tighnari
thẻ bài keqing
Keqing
thẻ bài Fischl
Fischl

Thẻ Hành Động

Bàn Luận Chiến Lược
Bàn Luận Chiến Lược x1
Thời Gian Thay Ca
Thời Gian Thay Ca x2
Thuật Vôi Trắng
Thuật Vôi Trắng x2
Hoa Tai Con Bạc
Hoa Tai Con Bạc x2
Trời Sao Dự Báo
Trời Sao Dự Báo x2
Cứ Giao Cho Tôi!
Cứ Giao Cho Tôi! x2
Paimon
Paimon x2
Katheryne
Katheryne x2
Liben
Liben x2
Thường Cửu Gia
Thường Cửu Gia x2
Liu Su
Liu Su x1
Một Ném Càn Khôn
Một Ném Càn Khôn x2
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Lôi Giao Thoa
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Lôi Giao Thoa x2
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Lôi Mạnh Mẽ
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Lôi Mạnh Mẽ x2
Bánh Khoai Tây Mondstadt
Bánh Khoai Tây Mondstadt x2