Search
Close this search box.
Thuốc Thảo Dược

Thuốc

 

Hình Ảnh Tên Độ Hiếm Hiệu ứng
Thuốc Chịu Nhiệt Thuốc Chịu Nhiệt
1_star.png
1_star.png
1_star.png
Tăng 25% kháng Nguyên Tố Hoả cho tất cả thành viên đội, kéo dài 300 giây
Thuốc Chống Ẩm Thuốc Chống Ẩm
1_star.png
1_star.png
1_star.png
Tăng 25% kháng Nguyên Tố Thuỷ cho tất cả thành viên đội kéo dài 300 giây
Thuốc Chịu Lạnh Thuốc Chịu Lạnh
1_star.png
1_star.png
1_star.png
Tăng 25% kháng Nguyên Tố Băng cho tất cả thành viên đội kéo dài 300 giây
Thuốc Kháng Phong Thuốc Kháng Phong
1_star.png
1_star.png
1_star.png
Tăng 25% kháng Nguyên Tố Phong cho tất cả thành viên đội kéo dài 300 giây
Thuốc Tuyệt Duyên Thuốc Tuyệt Duyên
1_star.png
1_star.png
1_star.png
Tăng 25% kháng Nguyên Tố Lôi cho tất cả thành viên đội kéo dài 300 giây
Thuốc Chống Bụi Thuốc Chống Bụi
1_star.png
1_star.png
1_star.png
Tăng 25% kháng Nguyên Tố Nham cho tất cả thành viên đội kéo dài 300 giây
Thuốc Thảo Dược Thuốc Thảo Dược
1_star.png
1_star.png
1_star.png
Tăng 25% kháng Nguyên Tố Thảo cho tất cả thành viên đội kéo dài 300 giây
Tinh Dầu Liệt Hoả Tinh Dầu Liệt Hoả
1_star.png
1_star.png
1_star.png
Tăng 25% sát thương Nguyên Tố Hoả, cho tất cả thành viên đội, kéo dài 300 giây
Tinh Dầu Kích Lưu Tinh Dầu Kích Lưu
1_star.png
1_star.png
1_star.png
Tăng 25% sát thương Nguyên Tố Thuỷ, cho tất cả thành viên đội, kéo dài 300 giây
Tinh Dầu Băng Giá Tinh Dầu Băng Giá
1_star.png
1_star.png
1_star.png
Tăng 25% sát thương Nguyên Tố Thuỷ, cho tất cả thành viên đội, kéo dài 300 giây
Tinh Dầu Cuồng Phong Tinh Dầu Cuồng Phong
1_star.png
1_star.png
1_star.png
Tăng 25% sát thương Nguyên Tố Gió, cho tất cả thành viên đội, kéo dài 300 giây
Tinh Dầu Sấm Sét Tinh Dầu Sấm Sét
1_star.png
1_star.png
1_star.png
Tăng 25% sát thương Nguyên Tố Lôi, cho tất cả thành viên đội, kéo dài 300 giây
Tinh Dầu Bàn Thạch Tinh Dầu Bàn Thạch
1_star.png
1_star.png
1_star.png
Tăng 25% sát thương Nguyên Tố Nham, cho tất cả thành viên đội, kéo dài 300 giây
Tinh Dầu Tùng Lâm Tinh Dầu Tùng Lâm
1_star.png
1_star.png
1_star.png
Tăng 25% sát thương Nguyên Tố Thảo, cho tất cả thành viên đội, kéo dài 300 giây