Thuốc Thảo Dược

Thuốc

 

Hình Ảnh Tên Độ Hiếm Hiệu ứng
Thuốc Chịu Nhiệt Thuốc Chịu Nhiệt
1_star.png
1_star.png
1_star.png
Tăng 25% kháng Nguyên Tố Hoả cho tất cả thành viên đội, kéo dài 300 giây
Thuốc Chống Ẩm Thuốc Chống Ẩm
1_star.png
1_star.png
1_star.png
Tăng 25% kháng Nguyên Tố Thuỷ cho tất cả thành viên đội kéo dài 300 giây
Thuốc Chịu Lạnh Thuốc Chịu Lạnh
1_star.png
1_star.png
1_star.png
Tăng 25% kháng Nguyên Tố Băng cho tất cả thành viên đội kéo dài 300 giây
Thuốc Kháng Phong Thuốc Kháng Phong
1_star.png
1_star.png
1_star.png
Tăng 25% kháng Nguyên Tố Phong cho tất cả thành viên đội kéo dài 300 giây
Thuốc Tuyệt Duyên Thuốc Tuyệt Duyên
1_star.png
1_star.png
1_star.png
Tăng 25% kháng Nguyên Tố Lôi cho tất cả thành viên đội kéo dài 300 giây
Thuốc Chống Bụi Thuốc Chống Bụi
1_star.png
1_star.png
1_star.png
Tăng 25% kháng Nguyên Tố Nham cho tất cả thành viên đội kéo dài 300 giây
Thuốc Thảo Dược Thuốc Thảo Dược
1_star.png
1_star.png
1_star.png
Tăng 25% kháng Nguyên Tố Thảo cho tất cả thành viên đội kéo dài 300 giây
Tinh Dầu Liệt Hoả Tinh Dầu Liệt Hoả
1_star.png
1_star.png
1_star.png
Tăng 25% sát thương Nguyên Tố Hoả, cho tất cả thành viên đội, kéo dài 300 giây
Tinh Dầu Kích Lưu Tinh Dầu Kích Lưu
1_star.png
1_star.png
1_star.png
Tăng 25% sát thương Nguyên Tố Thuỷ, cho tất cả thành viên đội, kéo dài 300 giây
Tinh Dầu Băng Giá Tinh Dầu Băng Giá
1_star.png
1_star.png
1_star.png
Tăng 25% sát thương Nguyên Tố Thuỷ, cho tất cả thành viên đội, kéo dài 300 giây
Tinh Dầu Cuồng Phong Tinh Dầu Cuồng Phong
1_star.png
1_star.png
1_star.png
Tăng 25% sát thương Nguyên Tố Gió, cho tất cả thành viên đội, kéo dài 300 giây
Tinh Dầu Sấm Sét Tinh Dầu Sấm Sét
1_star.png
1_star.png
1_star.png
Tăng 25% sát thương Nguyên Tố Lôi, cho tất cả thành viên đội, kéo dài 300 giây
Tinh Dầu Bàn Thạch Tinh Dầu Bàn Thạch
1_star.png
1_star.png
1_star.png
Tăng 25% sát thương Nguyên Tố Nham, cho tất cả thành viên đội, kéo dài 300 giây
Tinh Dầu Tùng Lâm Tinh Dầu Tùng Lâm
1_star.png
1_star.png
1_star.png
Tăng 25% sát thương Nguyên Tố Thảo, cho tất cả thành viên đội, kéo dài 300 giây
Bạn còn đó không?
Genshin Guide hiện nay đang bị kẻ xấu tấn công DDoS. Vậy nên đôi lúc bạn sẽ không thể truy cập vào website. Nhưng bạn đừng lo chúng tôi sẽ luôn ở đây.