Search
Close this search box.

Hồi Ức Tulaytullah

Hồi Ức Tulaytullah

Hồi Ức Tulaytullah (5★)

  • Loại: Pháp Khí
  • Thuộc tính phụ: ST Bạo Kích
Chiếc chuông được khắc từ bạc và lam bảo thạch, âm thanh của nó vang vong rất xa.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 47.54
ST Bạo Kích: 9.6%
Cách để sở hữu: Gacha

Thuộc Tính Tinh Luyện

Tốc độ tấn công thường tăng 10%; Trong 14s sau khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố: Sát thương gây ra từ tấn công thường mỗi 1s tăng 4.8%; Khi tấn công thường đánh trúng kẻ địch, sát thương gây ra từ tấn công thường tăng 9.6%, hiệu quả này mỗi 0.3s tối đa kích hoạt 1 lần. Trong thời gian duy trì, sát thương gây ra từ tấn công thường tối đa tăng đến 48% thông qua hiệu quả kể trên. Khi nhân vật rời trận sẽ xóa bỏ hiệu quả, thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố lần nữa sẽ xóa hiệu quả trước đó.

Nhân Vật sử dụng Hồi Ức Tulaytullah tốt nhất

nilouNingguangLisaYanfeiKlee

Nguyên liệu đột phá

Đột Phá 1
20→40
1000010000
55
55
33
Đột Phá 2
40→50
2000020000
55
1818
1212
Đột Phá 3
50→60
3000030000
99
99
99
Đột Phá 4
60→70
4500045000
55
1818
1414
Đột Phá 5
70→80
5500055000
99
1414
99
Đột Phá 6
80→90
6500065000
66
2727
1818
Tổng Số
225000225000
55
1414
1414
66
2323
2727
4141
1515
2323
2727