Vũ Khí

Hồi Ức Tulaytullah

Hồi Ức Tulaytullah (5★) Loại: Pháp Khí Thuộc tính phụ: ST Bạo Kích Chiếc chuông được khắc từ bạc và lam bảo thạch, âm thanh...